Pham Duy 2010

Nhạc Sử Khái Quát


Thời kỳ Thứ Nhì
Từ thế kỷ XV tới thế kỷ XVIII

Tới lúc này thì ta có sử liệu để biết rõ về việc hình thành Nhạc Việt từ thế kỷ 15 tới thế kỷ 18.

Vua Lý Thái Tông (1434-1442) truyền cho các quan Bộ Lễ là Nguyễn Trãi và Lương Ðăng thành lập nhạc triều đình (court music) theo kiểu nhà Minh bên Tầu. Nhạc Việt nằm trong các tổ chức của triều đình là : Ðồng Văn, Nhã NhạcGiáo Phường. Nhạc bản cũng như nhạc cụ thường là sao chép từ nhạc Trung Hoa rồi sẽ được Việt hoá đi.

Trong giới quyền quý thì có nhạc lễ nghi (ritual music), nhạc lễ bái (ceremonial music), nhạc vui chơi (music for entertainment) như Hát Cửa Quan, Hát Cửa Ðình (tiền thân của Hát Ả Ðào), nhạc phòng (chamber music) trong đó có Ca Huế Hát Bội dành cho các vua, các quan.


Ban Ðại Nhạc của triều Nguyễn để lại


Ban Vũ của triều Nguyễn để lại


Nhạc trong dân gian là nhạc dân ca với các loại ru, hò, lý, hát hội (hát trống quân, hát quan họ), hát cúng bái (chầu văn)... và Hát Chèo (xuất xứ từ lối vãn ca của nhạc đám ma). Trong cả hai giới thượng lưu và bình dân, nhạc công đều xử dụng chung một loại nhạc cụ.


Các nhạc cụ Việt Nam

Từ lúc thành lập cho tới khi phát triển, nhạc cụ Việt Nam được chia ra bốn bộ :
-- Bộ thổi : Sáo, Tiêu, Kèn...
-- Bộ giây khẩy : Ðàn bầu, Ðàn tranh, Ðàn tam thập lục, Ðàn nguyệt (kìm), Ðàn đoản, Ðàn xến, Ðàn tam, Ðàn đáy, Ðàn tì bà...
-- Bộ giây kéo : Ðàn nhị (cò), Ðàn hồ, Ðàn gáo...
-- Bộ gõ : Khánh, Chuông, Sênh Tiền, Trống cái, Trống cơm, Mõ, Trống đế, Phách, Não bạt, Thanh la...


Chuông


Khánh


Trống cơmNão bạt


Trống Ðế và Phách
Ði Tới