Pham Duy 2010

Nhạc Sử Khái Quát
Thời kỳ Thứ Tư
Từ 1945 tới nay
Trong thời gian này, dù nước Việt Nam lâm vào hoàn cảnh ly loạn rất là bi đát, đã có nhiều lúc và đã có nhiều người muốn phục hồi lại không nhiều thì ít các hình thức nhạc cổ truyền như Hát Chèo, Hát Bộ, Hát Hội và nhất là các loại dân ca địa phương. Hoặc giữ nguyên bài bản cũ hoặc cải biên đi cho phù hợp với thời đại. Nhạc cải cách sau khi trở thành Tân Nhạc càng ngày càng có vẻ theo xu hướng nhạc Âu Mỹ. Hãy còn quá sớm để định nghĩa Nhạc Việt đương thời.

Chúng tôi tạm đưa ra một sơ đồ về sự hình thành và phát triển của Nhạc Việt như sau :Đi Tới: Liên Hệ Dân Ca - Ca Dao