<?php require ('../../../header.html'); ?> <center> <font size=6 color="red"><b>Gin Trng <br> v Ma Trng</b></font ></font ><p> <img src="images/TrongTayNguyen.gif"><p> <font >Dn Bahnar v iu ma ng Trng</font ><p> <font color="red"><b>Vi Trng Min Ni,<br> Xa v Nay</b></font ></font ><p> </center><font > V mt vi iu ngh)a l ma trng n thun, ta ch thy trong dn nhc ca cc dn tc vng cao. <p> Ngi Bahnar c mt iu ma trng gi l <b> Soang Book SGr </b>(ma ng Trng) vi ngi ma eo trng trc bng, hai tay v hai mt trng thnh nhp ph ha vi dn cng ching. iu ma ny c nhng ng tc khe v nhanh nhn. c bit, iu ma c nhng ng tc ngot gp, ngh)a l soay mnh 90 . Vi iu ma trng ny, ngi Bahnar mun din ra hnh ng ca thn Sm m h cho l l mt v thn nng ny, nghim khc.<p> V vic s dng mt dn trng gm ba hay bn trng, ta ch thy c ni ngi Chm, dng trong nhc l theo o Hi Gio m h theo.<p> <center> <img src= "images/trongCham10.gif"><p> </center> Mt dn trng gm ba, bn trng -- hay c khi ch l mt trng -- c dng m cho nhng iu ma, nh ma PaDit (ma bm) chng hn. <p> <center> <img src= "images/DanhTrongGhiNang.gif"><br> <font >nh Trng GhiNng ph ha cho iu ma Chm.</font ><p> <font > click : <a href="music/NhacCham.ra"><b> ban nhc Chm</a></b> ph ha cho iu ma.<p> <img src= "images/MuaCham1.gif"><br> <font size=-1>Ma Chm</font ><p> <img src= "images/MuaCham2.gif"><br> <font size=-1>Ma Chm</font ><p> <img src= "images/MuaCham3.gif"><br> <font size=-1>Ma Chm</font ><p> <img src= "images/MuaCham4.gif"><br> <font size=-1>Ma Chm</font ><p></center> Gn y, ngi ta sng tc ra mt mn nh trng PariNng ha tu cng trng ln, trng nh ca min xui v vi cc vi sinh ngi ln vai nhau hay qup chn vo bng nhau, tay nh trng, ging nh ngi lm xic v gi l ma Chm.<p><center> <img src= "images/MuaTrongCham.gif"><br> <font >Ma Trng Chm, mi sng tc</font > <p><hr width=220><p> <font color="red"><b>Vi Min Xui,<br> Xa v Nay</b></font ></font ><p> <font > </center>Trong nhc c truyn Vit Nam ca ngi Vit min xui, c l khng c nhng bi bn dnh ring cho trng. Nh ni trong chng trc, khi mun bo mt tin lnh hay mt tin d, ngi lng nh nhng hi trng ci gi l trng ngi lin, ngh)a l nh nm hi trng, mi hi nh t nhp chm ti nhp nhanh. <p> Hoc khi cn lm nhc m cho iu ma s t th c trng ln nh chung vi chim che vi mt iu trng th s. Vo lc c nhng cuc l bi th c trng ln hp tu vi trng nh lm l cng, nh cng c hn, cng vo h, m ma...<p> Ma th c l ch thy trong Cho. Ci tn gi l Cho c th do ch Tro Phng gi chch i. Theo Phm nh H (Vi Trung Ty Bt), tro phng l nhng t chc ca k di thi nh L, chuyn i ht m tng. T chc ny cn c gi l Phng Cho Bi, lm ngh i ht m ma, v i ht mua vui cho dn chng xem.<p> Vo thi Cnh Hng (1740-1786), phng cho bi ngoi nhng iu ht nh ht hu tnh vi li ca ngi cng c vua, quan cn c nhng iu ma do o nng m nhim l ma n, ma bng (hoa) v c c i dy (xic) na.<p> <center> <img src= "images/TrongCheoBoi.gif"><br><font size=-1>Ma Trong Phng Cho Bi</font ><p> </center> Ma trng ngy xa c nhc nh ti l mt iu trng c tn ma trng cm m ta thng nghe trong cu dn ca c : <i>"Tnh bng c ci trng cm, khen ai kho v y bng m nn bng..." </i> Ma trng cm hay trng bng th ngy nay vn cn cc thiu n ma trong nhng dm rc, gi l ") nh bng".<p> <center> <img src= "images/danhbong.gif"><br> <font size=-1>) nh bng trong cc m rc</font ><p> </center> Vo cui thp nin 60, ti cing th thch phc hi v canh tn dn ca c truyn vi hai nhc sinh n tranh trong ban HOA SIM l Thy Hoan v Qunh Hnh... cng ti ho tu khc <b>L Chim Khuyn </b>vi ting trng bng ph ha. Hy nghe th khc (click :) <a href="music/chimkhuyen.ra"><b>L Chim Khuyn</a></b> .<p> <hr width=220><p> <center> <font color="red"><b>i Trng Ph ng<br> H Ni </b></font ></font ><p> <img src= "images/MuaTrongCom.gif"><br> <font >Ma Trng Cm ca i trng Ph ng</font ><p> </center><font >H Ni c mt i trng ly tn l <b>Ph ng</b>, ngoi vic phc hi cc iu trng xa, cn sng tc ra nhng iu nhc mi, trong vai tr ca dn trng l chnh.<p> <center> <img src= "images/danhtrongba.gif"><br> <font size=-1>nh trng ba</font ><p> <img src= "images/giantrong.gif"><br> <font size=-1>Dn trng thy trong on ma Ph ng</font ><p> </center> i trng <b>Ph ng</b> c nhng mn ma trng, trong trng c ho tu chung vi nhc c min xui v nhc c min ni nh :<br> Mn vi <a href="music/doixuan.ra"><b>i Xun</a></b> <br> Mn vi <a href="music/ngaymua.ra"><b>Ngy Ma</a></b><p> <hr width=220><p> <center> <font color="red"><b>Vi c trng m, <br>ti Cung nh Nh Nguyn, Hu</b></font ></font ><p> <img src= "images/danseHue1.gif"><br> <font >Ma Nhc Cung nh Hu </font ><p> </center><font > Theo cc s liu, <b>Tung</b> c mt ti Vit Nam t thi L, Trn (th k XII, XIII). Lc nhiu hnh thc ca din ring l tng hp thnh hnh thc sn khu th s gi l <b>Cnh Tng</b> gm cc mn ma, ht, nh v, xic v nhng v ht c ct truyn do din vin c v mt biu din...<p> T nhng cnh tng , <b>Tung </b>tin ln v thnh hnh thc ca din rt hp dn n ni di thi L s, trong nhng bui yn tic, t l hay thit triu, <b>Tung </b>u c trnh din cho vua, quan xem.<p> Thi nh Nguyn, trong loi <b>Yn Nhc</b>, c nhng mn ma T Linh Ma n, Ma Bng Sen v.v...<p> Nghe bi (click :) <a href="music/MaVu.ra"><b> M Vi</a></b> ph ha cho iu ma <b> T Linh</b>.<br> Ch : trng c bi bn hn hi. <p> <center> <img src= "images/danseHue2.gif"><br> <font size=-1>Mn ma Bng Sen.</font ><p></center> <p> <center> <hr width=220><p> <font color="red"><b>Trng Trnh Ton, Saigon<br> trong on Ca Ci Kch Hong Thi Th</b></font ></font ><p> <img src="images/TrinhToan1.gif"><p> <img src="images/TrinhToan2.gif"><p> <img src="images/TrinhToan3.gif"><p> <img src="images/MuaSuTu11.gif"><p> </center> Hong Thi Th : Trng on<br> Mn c tu trng : Trnh Ton<br> Vi sinh : Duy Khanh, Duy M, Duy Long...<p> <center> <img src="images/MuaTrongCom1.gif"><p> <p><hr width=220> <center><font > <p> </center> </blockquote> </body> </html>