Radio Programs
Đài Saigon, Huế - 1964-65

Chương Trình Văn Học Nghệ Thuật
Nguyễn Đình Toàn, Phan Lạc Phúc, Nguyễn Quang Hiện, Trần Dạ Từ, Nguyễn Đắc Xuân
thực hiện

 1. Phạm Duy và Tình Ca Cuộc Đời
  đêm 15 March 1965
 2. Phạm Duy và Tình Ca Đôi Lứa
  đêm 5 October 1964
 3. Phạm Duy và Mẹ Việt Nam
  đêm 15 October 1964
 4. Thế Giới Phạm Duy
  đêm 10 September 1965
 5. Tâm Tình Phạm Duy
  đêm 16 September 1965


Trở về list Radio