Phạm Duy
Tình Khúc Yêu - Love Songs
Selection 1  1. Tôi Ðang Mơ Giấc Mộng Dài - Thái Thanh
  2. Tôi Ðang Mơ Giấc Mộng Dài - Thái Hiền
  3. Tôi Ðang Mơ Giấc Mộng Dài - Hạ Lan
  4. Tôi Ðang Mơ Giấc Mộng Dài - Lệ Thủy
  5. Tôi Ðang Mơ Giấc Mộng Dài - Khánh Ly

  6. Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu - Hải Lý
  7. Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu - Tuấn Ngọc
  8. Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu - Khánh Ly

Trở về list Nghe Nhạc